Avís legal

1.- Avís i informació legal.
El present avís i informació legal (d'ara endavant "avís legal") regula l'ús del servei a Internet de www.gestoriamaza.com (d'ara endavant "pàgina web") que Gestoria Maza posa a disposició dels seus usuaris d'Internet. Gestoria Maza és un despatx professional adscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administradors de Catalunya (d'ara endavant "COGAC") amb domicili social a Carrer Aribau 25 Entresòl 2ª 08011 Barcelona, Espanya, amb N.I.F. 36886734-R.

2.- Objecte.
A través de la pàgina web gestoriamaza.com es facilita als usuaris l'accés i l'ús de diversos serveis i continguts posats a la seva disposició per Gestoria Maza o per tercers.

3.- Condicions d'ús i acceptació.
L'accés i ús de la present pàgina web atorga la condició d'usuari, i implica per part dels usuaris l'acceptació plena de les presents condicions d'ús, així com aquelles particulars que s'estableixin per a determinats serveis que complementaran a aquestes, comprometent-se a utilitzar la pàgina web i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments i instruccions posades al seu coneixement, així com la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. Les pàgines de www.gestoriamaza.com poden ser visitades lliurement pels usuaris, excepte aquelles que es troben en àrees tancades o que exigeixen la inscripció en un registre d'usuaris, la qual cosa implica el compliment del corresponent registre d'usuari, que s'efectuarà de la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que ho regulin.

Tota la informació que faciliti l'usuari a través dels serveis ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de tots aquells dades que comuniqui com a conseqüència de l'ús de determinats serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a Gestoria Maza permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari, no sent responsable Gestoria Maza dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la informació que faciliti.

A aquests efectes, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic ("hacking") de Gestoria Maza, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

En particular, i a títol merament orientatiu, no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol mena de material que: de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats internacionals i a la resta de legislació; indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes, o en general, contràries a la llei, a la moral, i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic; indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic; indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o por; indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocius per a la salut i l'equilibri psíquic; sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; es trobi protegit per qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar; violi els secrets empresarials de tercers; sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Gestoria Maza o de tercers; infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial; incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de Gestoria Maza o tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics; provoqui per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei; contingui etiquetes HTML diferents de les expressament autoritzades per Gestoria Maza. L'usuari es compromet a utilitzar correctament els continguts posats a la seva disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments, ús i instruccions posades al seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic, i en particular es compromet a abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; suprimir, manipular, o de qualsevol altra forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Gestoria Maza o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement; obtenir, i fins i tot intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'empren habitualment a Internet. Gestoria Maza podrà suprimir qualsevol informació o contingut susceptible de pertorbar el funcionament de la pàgina web o que sigui contrari a l'ordenament jurídic nacional o internacional vigent.

4 .- Introducció d'hiperenllaços. Els usuaris, i totes aquelles persones que tinguin intenció d'establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web o portal i la pàgina web www.gestoriamaza.com han de complir les següents condicions:
No es crearà un frame sobre les pàgines web de la pàgina web.
No es faran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web de la pàgina web i els serveis subministrats.
No s'entendrà de cap manera que Gestoria Maza ha autoritzat l'hiperenllaç, o que ha assumit d'alguna manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç. Excepte els signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap signe distintiu, dels reconeguts per la Llei vigent, dels quals sigui titular Gestoria Maza, llevat que hagi estat expressament autoritzat per aquesta.
La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers, ni continguts il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic.

5.- Propietat Industrial i Intel·lectual.
La totalitat de la pàgina web: text, imatges, marques comercials, logotips, arxius d'àudio i vídeo, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts són propietat de Gestoria Maza o de tercers, i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. Així mateix, i sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, el contingut de la pàgina web té la consideració de programa d'ordinador i li és d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Pel fet de l'accés que l'usuari realitza a la pàgina web no poden entendre's cedits a aquest mateix cap dels drets d'explotació que existeixin, o puguin existir sobre aquests usos més enllà dels estrictament necessaris per al correcte ús de la pàgina web.

6.- Limitació de responsabilitat.
Gestoria Maza, exclou, amb tota l'amplitud que permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a:
Presència de virus, o la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. La transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts Falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, a la defraudació de l'utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la pàgina web i als serveis, a la fallida de la pàgina web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als fallits en l'accés a les diferents pàgines de la pàgina web o aquelles des de les quals es prestin els serveis. El correcte funcionament dels dispositius tècnics d'enllaç (com banners i botons), directoris i eines de recerca que permetin als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests dispositius tècnics té com a únic objecte facilitar als usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet. La qualitat, legalitat, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents a la pàgina web i als llocs enllaçats. L'ús dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, o que puguin deure's a la manca de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris. Els continguts que els usuaris dels fòrums de debat o llistes de distribució puguin introduir, o les opinions expressades en els mateixos. Gestoria Maza no té l'obligació de controlar, i no controla, l'ús que els usuaris fan del portal, dels serveis.

7.- Política de privadesa.
Els usos i regles que Gestoria Maza segueix en compliment de la legislació espanyola en matèria de protecció de dades personals, i la seva normativa de desenvolupament són les que s'exposen a la secció de privadesa de la present pàgina web.

8.- Notificacions.
Totes les notificacions realitzades per un usuari o tercer a Gestoria Maza, es consideraran eficaces sempre que es dirigeixin al responsable de noves tecnologies, d'alguna de les següents formes: Enviant per correu postal a Gestoria Maza, domicili a Carrer Aribau 25 Entresòl 2ª 08011 Barcelona, Espanya o per correu electrònic a través de la pàgina web. Si la comunicació es refereix a la realització d'activitats il·lícites o a la infracció de drets de propietat industrial o intel·lectual ha de adjuntar documentació que acrediti els fets, així com declaració expressa de la veracitat de la mateixa.

9.- Durada i suspensió dels serveis.
Gestoria Maza, es reserva la facultat de suspendre els serveis quan ho estimi oportú, i en particular a aquells usuaris que infringeixin l'establert en el present avís legal.

10.- Legislació aplicable i fòrum competent
El present avís legal i totes les relacions que s'estableixin entre Gestoria Maza es regiran pel que s'estableix en la legislació espanyola. Qualsevol disputa serà resolta davant dels Tribunals espanyols d'acord amb les regles de la competència vigent.Política de Privadesa i Galetes
Als efectes del previst en la legislació espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Gestoria Maza li informa que les dades personals que vostè pugui facilitar a través de la pàgina web www.gestoriamaza.com seran tractades amb la confidencialitat exigida, i formaran part d'un fitxer titularitat de Gestoria Maza. Les seves dades personals seran utilitzades per a la gestió, administració i manteniment dels serveis prestats i subscrits, així com per a l'enviament de comunicacions comercials d'aquests serveis i altres serveis, d'acord amb l'opció seleccionada. L'usuari accepta el tractament automatitzat de les seves dades personals per part de Gestoria Maza. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Gestoria Maza són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol canvi en les mateixes.

11.- Política de cookies.
Gestoria Maza li informa que utilitza cookies per obtenir informació d'aquesta pàgina web. Les cookies són petits arxius d'informació que s'emmagatzemen en el seu navegador i que permeten un servei més ràpid i personalitzat. En cap cas les cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

12.- Cancellació.
Si vol ser donat de baixa de les comunicacions comercials pot fer-ho a través de la nostra pàgina web a través de les vostres dades personals o bé dirigint-se per escrit a Carrer Aribau 25 Entresòl 2ª 08011 Barcelona, Espanya, a la nostra atenció de noves tecnologies, indicant en l'assumpte "BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS".

13.- Propietat Intel·lectual.
Tots els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web www.gestoriamaza.com, així com dels seus elements continguts, disseny gràfic, imatges i codis font, corresponen a Gestoria Maza. Per tant, Gestoria Maza té l'exclusiva de l'exercici de drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.