Assessoria comptable

El nostre sistema de treball s'adaptarà a les necessitats del client buscant un flux d'informació fluid i eficaç. L'estudi i la confecció dels estats comptables es realitzarà amb la periodicitat requerida pel client. Disposarà sempre d'una informació ràpida i verídica.

  • Comptabilització de les operacions de la societat.
  • Confecció dels registres obligatoris per la legislació vigent (llibres auxiliars de comptabilitat i llibres registre d'I.V.A.)
  • Confecció de Llibres Oficials: Diari, Inventari i Comptes Anuals. Formulació de Memòria i Compte de Pèrdues i Guanys.
  • Estudi i confecció dels estats comptables amb la periodicitat requerida per cadascun dels nostres clients. Anàlisi i comentari periòdic del resultat dels balanços.
  • Assessorament del pla comptable per a les diferents branques d'activitat.
  • Formulació de Comptes Anuals i dipòsit dels mateixos en el Registre Mercantil corresponent.